Obchodné podmienky eshopu apimed.sk

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim, ktorým je:

Ing. Peter Kudláč - APIMED
Nová 645 / 47
919 65 Dolná Krupá
Slovenská Republika

IČO: 37 032 569
DIČ: 1020343566
IČ DPH: SK1020343566

Zapísaný v živnostenskom registri Okresný úrad Trnava
Číslo živnostenského registra: 207-9063

Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s. Trnava (SWIFT BIC UNCRSKBX)
Číslo účtu IBAN: SK57 1111 0000 0068 4724 1018 
Číslo účtu v starom formáte: 6847241018/1111

(ďalej len "predávajúci")

a kupujúcim, ktorým je osoba nakupujúca tovar na internetovej stránke elektronického obchodu www.apimed.sk (ďalej len „eshop“).

Kontaktné údaje predávajúceho

Ing. Peter Kudláč - APIMED
Hlavná 578 / 119
919 65 Dolná Krupá

Zodpovedná osoba predávajúceho

Milada Chovancová
tel./fax. 033 / 557 72 02
chovancova@apimed.sk

Časová dostupnosť

Pondelok - piatok
7:00 - 15:00 hod.

Orgán dozoru

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
033/5512 689
033/5512 690

1. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú v eshope (ďalej „kúpna zmluva“).

Odoslanie objednávky sa uskutoční elektronicky, stlačním tlačidla OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY v poslednom kroku objednávkového procesu v eshope.

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním objednávky. Pri objednávke predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na adresu kupujúceho. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mail
 • Telefón
 • Ulica
 • Číslo domu
 • Mesto
 • PSČ
 • v prípade kupujúceho, ktorý je podnikateľom, aj fakturačné údaje t.j. IČO, DIČ a názov firmy

Návod a pokyny pre kupujúceho ako nakupovať na eshope a ako vyplniť objednávku predávajúci uverejňuje na web stránke eshopu v sekcii „Ako nakupovať“.

Overenie objednávky

Po odoslaní objednávky, ktorá predstavuje návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, potvrdí predávajúci prijatie a akceptáciu objednávky. Akceptácia objednávky predstavuje zároveň potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Kúpna zmluva uzatvorená podľa tohto ustanovenia je zmluvou v zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Vekové obmedzenie

V zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky je zakázané predávať alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov. Ak objednávka obsahuje čo i len jeden ks alkoholického nápoja, kupujúci sa zaväzuje, že dovŕšil v deň objednávky minmálny vek 18 rokov. V prípade porušenia tohto ustanovenia kupujúcim sa považuje kúpna zmluva za neplatnú.

2. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas. Ak nie je ustanovené inak, odberateľ zaplatí kúpnu cenu v hotovosti, pri dodaní tovaru. Dodávateľ vystaví kupujúcemu faktúru, alebo daňový doklad, ktorý zašle spolu s tovarom. V prípade omeškania úhrady faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa do doby úplného uhradenia kúpnej ceny.

3. Dodanie tovaru

Predávajúci a kupujúci sa dohodli na spôsobe dodania tovaru v rámci územia Slovenska nasledovne: tovar je kupujúcemu odoslaný v priebehu 2 až 5 pracovných dní.Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom dohodnutým v objednávke.

Lehoty prepravných spoločností na doručenie zásielky kupujúcemu od dňa odoslania zásielky predávajúcim:

Slovenská pošta: 3 až 5 pracovných dní
GEIS kuriér: 2 - 5 pracovné dni

4. Náklady na doručenie

Kupujúci zašle tovar spôsobom dohodnutým v objednávke a to na náklady odberateľa.

Cenník prepravných nákladov

Dopravca Maximálna hmotnosť balíka (kg) € (s DPH)
Slovenská pošta 2 4,30
Slovenská pošta 5 5,90
Slovenská pošta 10 6,70
GEIS 2 6,41
GEIS 5 7,07
GEIS 10 7,55
GEIS 15 8,04
GEIS 20 8,73
GEIS 25 9,61
GEIS 30 10,50
GEIS 35 11,78
GEIS 40 13,07
GEIS 50 15,24


Pri objednávke nad 120 € s DPH v maloobchodných cenách v eshope je preprava v cene 0€.

V prípade objednania čo i len jedného kusu tovaru baleného v skle je jedinou možnosťou prepravy prepravca GEIS.

Eshop cenu za doručenie vypočíta automaticky a kupujúcemu zobrazí v procese objednávania.

Tovar objednaný v eshope predávajúci doručuje len na Slovensko. Pre objednanie tovaru do krajín mimo Slovenska, je potrebné kontaktovať obchodných zástupcov predávajúceho alebo kontaktovať obchod@apimed.sk.

5. Odstúpenie od zmluvy a storno objednávky

Odstúpenie do zmluvy a storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.

Pri kúpe tovaru môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (t.j. pred prevzatím tovaru), resp. môže stornovať objednávku ešte pred jej potvrdením predávajúcim. Obidva uvedené úkony musí kupujúci vykonať písomne, zaslaním e-mailu na kontaktnú e-mailovú adresu predávajúceho. 

Pri odstúpení od zmluvy kupujúcim sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu vzor formulára na odstúpenie od zmluvy na web stránke eshopu a ako prílohu e-mailového potvrdenia objednávky.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania z tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má nárok pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy na vrátenie nákladov za najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledovných storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodu odstúpenia od zmluvy alebo storna objednávky na strane kupujúceho:

 • Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 8,40€ + DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak.
 • Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 25% kúpnej ceny objednaného tovaru bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy tovar kupujúci prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ustanovenia § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový.
 • Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 8,40€ + DPH pri vyexpedovaní tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť v lehote 14 dní doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. Predávajúci uhradí kupujúcemu celú čiastku zníženú o storno poplatok do 14 dní od doručenia tovaru na adresu predávajúceho.

V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu prijaté platby pred vrátením tovaru, resp. pred preukázaním odoslania tovaru predávajúcemu.

Odstúpenie do zmluvy a storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť alebo odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, kupujúci neodpovedá na e-maily, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho a podobne).
 • kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé údaje o sebe.
 • predávajúci z vážnych dôvodov nemôže tovar dodať, najmä v prípadoch ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

6. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo:

 • na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho.
 • kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

7. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré meno predávajúceho,
 • potvrdiť v dodacom liste (alebo poštovej doručenke) prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 • pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

8. Záruka, zodpovednosť za vady a reklamácie

Doba spotreby pre jednotlivé druhy tovarov je nasledovná:

 • medovina (všetky druhy): doba spotreby bez obmedzenia, dátum plnenia a číslo šarže sú uvedené na etikete.
 • med (všetky druhy): doba spotreby 3 rokydátum spotreby je uvedený na etikete.
 • včelie produkty a kozmetika (všetky druhy): doba spotreby 1 rok od dátumu výroby, ktorý je uvedený na etikete.

Na všetok ostatný predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

Kratšiu životnosť alebo deklarovanú dobu spotreby nie je možné považovať za vadu.

Za výrobné vady zodpovedá výrobca. Vady ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba, je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho písomnou reklamáciou. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá.

V prípade, že odberateľ prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy, má odberateľ právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je odberateľ povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ odberateľ zistí poškodenie je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti prepravcu. Zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nesie prepravca. Podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČO).

Uplatnenie reklamácie kupujúci musí vykonať v zmysle reklamačného poriadku, zverejneného na webových stránkach eshopu.

Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. 

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie (otvorí sa v novom okne) ».

9. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa narábania a ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva. Podmienky ochrany údajov predávajúci uverejňuje na web stránke eshopu v časti Ochrana osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke eshopu.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná primárne vo forme e-mailových správ. V prípade nutnosti môže byť komunikácia vedená aj telefonicky alebo osobne, avšak dohody zmluvných strán musia byť následne potvrdené písomnou formou (e-mailom, poštou).

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledovných zákonov:

 • Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade zmeny týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie v archíve na web stránke eshopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky platné v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2021.

OTVORENIE RUŽIARSKEJ SEZÓNY

Krása ruží, výnimoční hostia, bohatý program ...

more

PODUJATIA v MEDOLANDII 2024

Pripravili sme niekoľko noviniek. Poznačte si do kalendára dôležité dátumy :)

more

Aktuality

MEDOVINA MESIACA

13.05.2024

Original Slovenská medovina s lipovým medom

more

Stay in touch

Stay in touch with us

Facebook Instagram YouTube

More on Facebook
Bee products
Honey

Newsletter
Add your email address