Ochrana osobných údajov

V súlade s poskytovaním našich služieb a e-shopu pracujeme s niektorými Vašimi osobnými údajmi. Uvedomujeme si dôležitosť ich ochrany, preto pri ich spracúvaní postupujeme zodpovedne a výhradne v súlade s platnou legislatívnou:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“),

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“),

Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.,

Zákon č. 160/2015 Z.z. civilný sporový poriadok

Zákon č. 444/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niekorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Radi by sme Vás informovali o tom,

 • kto je správcom osobných údajov,
 • aké osobné údaje zhromažďujeme,
 • na aké účely osobné údaje využívame,
 • ako dlho osobné údaje spracovávame,
 • či a komu ich poskytujeme,
 • aké práva máte v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov,
 • akým spôsobom tieto práva u nás môžete uplatniť.

 

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu: Ing. Peter Kudláč – APIMED, Nová 645/47, 919 65 Dolná Krupá, Slovenská republika, IČO: 37 032 569,
právna forma: SZČO. Štatutárny orgán prevádzkovateľa: Ing. Peter Kudláč - APIMED - riaditeľ, majiteľ.

 

Rozsah a účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Účel spracúvania osobných údajov:
Údaje, ktoré poskytne kupujúci, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry, uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa).

Ak kupujúci potrebné údaje neposkytne, predávajúci má právo objednávku zrušiť. Pri nákupe a registrácii v e-shope sa kupujúci zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami eshopu.

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Zmluvný vzťah s dotknutou osobou

Okruh dotknutých osôb:
Zákazníci e-shopu

Zoznam osobných údajov (alebo rozsah):
titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, email, telefón, obsah objednávky, osobné údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu:
obchodné meno podľa príslušného registra, adresu sídla vrátane PSČ,  IČO, DIČ, číslo telefónu, emailovú adresu, meno zodpovednej osoby alebo štatutára.

Zasielanie marketingovej komunikácie prostredníctvom e-mailu (newsletter)

Kupujúci alebo návštevník odoslaním žiadosti o zasielanie noviniek e-mailom vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho.

Spracovávané osobné údaje: e-mailová adresa.

Právny základ: poskytnutý súhlas.

Doba uchovania je 5 rokov alebo do odvolania tohto súhlasu.

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky môžeme o Vás zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači. Automaticky spracovávame aj cookies. Cookies sú krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača.

Vaše osobné údaje využívame výlučne pre komunikáciu s Vami, zabezpečenie Vašich objednávok, či požiadaviek.

Ako dlho osobné údaje spracovávame? Poskytovanie informácií tretej strane.

Vami poskytnuté údaje spracovávame po dobu potrebnú pre zabezpečenie Vašej požiadavky alebo vybavenie vašej objednávky. Doba spracovania osobných údajov nevyhnutných pre riadne vybavenie Vašej objednávky je tiež riadená všeobecne záväznými právnymi predpismi bez ohľadu na Vami udelený súhlas, na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi (napr. u daňových dokladov ide o dobu najmenej 10 rokov). 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia, s ktorými zdieľame len toľko vašich osobných údajov, koľko je nutných na splnenie vyššieuvedených účelov spracovania, prípadne koľko si vyžaduje legislatíva

 • Facebook Ireland Ltd.
 • Google LLC
 • Slovenská pošta a.s.
 • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.
 • Geis SK s.r.o.
 • Finančná správa Slovenskej republiky


Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu osobných údajov

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo na opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade, ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia, či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenos svojich osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných udajov SR

Ak máte dôvody domnievať sa, že došlo k porušeniu vašich práv v dôsledku spracúvania osobných údajov, ktoré je v rozpore s nariadením, máte právo podať sťažnosť a právo na účinný súdny prostriedok nápravy.


Akým spôsobom si môžete uplatniť tieto práva?

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

V prípade záujmu uplatnenia nároku na svoje práva nás môžete kontaktovať e-mailom na: apimed@apimed.sk alebo poštou na adresu: Ing. Peter Kudláč – APIMED, Hlavná 578/119, 919 65 Dolná Krupá.

Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti so spracovávaním Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom sú určené príslušné všeobecné súdy  v Slovenskej republike.

 

V Dolnej Krupej 31.7.2018. Aktualizované 1.1.2021.

 

OTVORENIE RUŽIARSKEJ SEZÓNY

Krása ruží, výnimoční hostia, bohatý program ...

viac

PODUJATIA v MEDOLANDII 2024

Pripravili sme niekoľko noviniek. Poznačte si do kalendára dôležité dátumy :)

viac

Aktuality

MEDOVINA MESIACA

13.05.2024

Original Slovenská medovina s lipovým medom

viac

Zostaňme v spojení

Pozrite sa, ako žijeme na FACEBOOKu

Facebook Instagram YouTube

Na FACEBOOKu nájdete aj:
Včelie produkty
Med

Novinky priamo do Vášho mailu
Prihláste svoju adresu